Deze disclaimer is van toepassing op deze website www.fivestars.nl

 

Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website

 

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. In geen geval is de informatie op deze website bedoeld als (vervanging van) enig advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dit voor eigen rekening en risico.

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Casino Admiral Holland B.V. met zorg samengesteld en onderhouden. Hoewel Casino Admiral Holland B.V.  hierbij gebruik maakt van betrouwbaar geachte bronnen, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Casino Admiral Holland B.V. beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Casino Admiral Holland B.V. kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren ervan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten is niet toegestaan.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Casino Admiral Holland B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site, noch wordt ter zake enige licentie verstrekt.
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke toestemming van Casino Admiral Holland B.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Casino Admiral Holland B.V.
Online communicatie

 

Berichten die u per e-mail naar Casino Admiral Holland B.V. zendt, kunnen onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Casino Admiral Holland B.V. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie naar Casino Admiral Holland B.V. te e-mailen. Indien u toch voor deze mogelijkheid kiest, accepteert u het risico dat deze berichten door derden onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden.

 

Informatie, producten en diensten van derden

 

Het weergeven van links naar websites van derden houdt in geen geval een aanbeveling van de op of via deze websites aangeboden producten of diensten in. Casino Admiral Holland B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van de weergegeven links naar websites van derden geschiedt voor eigen rekening en risico. Casino Admiral Holland B.V. staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze websites.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Casino Admiral Holland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze website, onder andere voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden door de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail naar Casino Admiral Holland B.V. wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Casino Admiral Holland B.V.

 

Toepasselijk recht

 

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 

Wijzigingen

 

Casino Admiral Holland B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Casino Admiral Holland – Disclaimer – versie 27 maart 2015